Ga 13 Sektion 1

Den vägsträcka som är rödmarkerad utgör enligt Lantmäteribeslutet genomfartsväg och för den erhåller vi ett statligt drifts- och underhållsbidrag på 30% baserat på en av Trafikverket beräknad drift- och underhålsskostnad som för 2014 beräknades till 64.855:- inkl. moms vilket indexregleras årligen.

På samma grundbelopp (64.855:-) baseras även det kommunala drifts- och underhållsbidraget vilket för närvarande uppgår till 20%.

För den vägsträcka som är blåmarkerad erhåller vi statsbidrag så länge det finns en bofast bortom den sista vägkorsningen. Bidraget är även i detta fall 30% men med en lägre trafikklass vilket innebär att den av Trafikverket kalkylerade difts- och underhållskostnaden är lägre och för närvarande är beräknad till 14.860:- inkl. moms. Även här utgår ett kommunalt bidrag på 20% vilket är baserat på den av Trafikverket beräknade drifts- och underhållskostnaden.

Den rödmarkerade vägsträckan skall enligt lantmäteribeslutet vara öppen året runt, dvs. den skall snöröjas och sandas. Samfällighetsföreningen är därmed tvingad att hålla vägen vinteröppen.

För den blåmarkerade vägen gäller detsamma som för den rödmarkerade vägen, dock med skillnaden att om det inte finns någon bofast så försvinner bidragen och det är upp till Samfällighetsföreningen att besluta huruvida vägen skall vinterunderhållas eller inte.

Såväl det statliga som det kommunala bidraget betalas ut i efterskott. D.v.s. att bidraget för innevarande kalenderår utbetalas under februari månad påfölande år. De totala bidragen uppgår till ca. 40.000:- per år.

Vägnamn

Nu är alla gällande vägnamn och adresser inom området inlagda i Lantmäteriets register samt även inlagda i kommunens register. 

Länk till en kopia av de informationstavlor som placerats vid genomfartsvägen