Information

I Sikhjälmakustens Samfällighetsförening ingår:

Gemensamhetsanläggningen GA:13

I GA:13 ingår samtliga vägar och parkeringsplatser enligt nedanstående karta. OBS. vägar inom Östra Örnberget ingår inte i GA:13.

Mer information                              Vinterväghållning 

Gemensamhetsanläggningen GA:14

I GA:14 ingår all mark vilken enligt Lantmäteribeslutet avsatts som parkmark/allmän platsmark med undantag för den mark som ingår i Sågviken GA:11

Mer information                             Förvaltning av grönområde               

Vad gäller för tomtgränser            Rishantering inom GA:14

Parkering inom samfälligheten

 

Länk till stämmoprotokoll 2019

Länk till årsmöteshandlingar 2019

Länk till debiteringslängder 2019