Trafikregler

Hastighetsbegränsning 30 km/tim

Styrelsen påminner om att hastighetsbegränsning till 30 km/tim gäller på hela vägföreningens vägnät. En majoritet av fastighetsägarna har huvudsakligen av ekonomiska skäl - motsatt sig en utbyggnad och standardhöjning av vägnätet inom vägföreningens område. Styrelsen delar denna uppfattning MEN…nuvarande standard på vägnätet förutsätter att vi alla hjälps åt att hålla dengällande hastighetsbegränsningen! En trafikolycka kan föranleda att styrelsen tvingas höja standarden på vägnätet - på allas vår bekostnad!

Tunga transporter - axeltrycket begränsat till 4,5 ton

Som framgår av skyltning vid alla infarter till vägföreningens vägnät så är axeltrycket begränsat till 4,5 ton på grund av låg bärighet i vägarna.

För att få framföra fordon med högre axeltryck på föreningens vägar krävs dispens från Vägföreningen. Sådan dispens ska begäras hos föreningens vägfogde, tel 073 - 722 68 85. Begär dispens i god tid före aktuell transport. Med ”god tid” menas c:a en vecka. Det går inte att få dispens på en gång när transporten väl är på plats.

Skador som uppstår på vägnätet bekostas alltid av den fastighetsägare som orsakat skadan. Detta gäller oavsett om dispens givits eller inte. För att uppmuntra att dispenser begärs, så har styrelsen beslutat att ta ut en schablonersättning på 5 000 kr för skador, som orsakats av den som har fått dispens (med undantag för större skador, som kräver en individuell bedömning).
Reparation av flera skador kommer då att samordnas av vägföreningen. För skador, som orsakats av den som inte har dispens, har styrelsen beslutat att ta ut den verkliga kostnaden för reparation av den aktuella skadan.
Erfarenhetsmässigt uppgår då kostnaden till c:a 20 000 kr.

Fastighetsägare, som ”bygger nytt” avkrävs en deposition på 10 000 kr för att dispens ska beviljas. De vägavsnitt, som ska användas under byggtiden, besiktigas av Vägföreningens vägfogde före och efter dispensen. Beloppet återbetalas i sin helhet om inga skador uppstått.

Utskrift av blankett för återbetalning av deposition - klicka här! Blanketten ska skrivas ut som den är och fyllas i för hand (För att läsa och skriva ut blanketten så krävs programmet "Adobe Reader". Det kan gratis hämtas här.)

Parkeringsförbud på hela Vägföreningens vägnät

Styrelsen påminner om att parkeringsförbud gäller på hela vägföreningens vägnät. Det främsta skälet till detta är skyldigheten att hålla framkomlighet för utryckningsfordon. Ytterligare ett skäl är att bilar som parkerar med hjulen på vägrenen, trycker ner denna ytterligare med resultatet att reparationer måste genomföras - på allas vår bekostnad!

Nu är det kanske inte främst medlemmarna i vägföreningen som bryter mot parkerings-förbudet utan oftast är det våra gäster och de hantverkare som vi anlitar. Vi hoppas på alla medlemmars medverkan att hålla efter både besökare och hantverkare på den här punkten!

Banddrivna fordon förbjudna på föreningens vägnät!

Banddrivna fordon får över huvud taget inte framföras på föreningens vägnät, eftersom dessa så gott som garanterat orsakar skador på vägen. Om av- och pålastning av banddrivet fordon på grund av. terrängförhållanden eller liknande ändå måste
ske på vägen, så ska skyddsplåtar eller motsvarande läggas ut på vägen, så att fordonets band inte kommer i beröring med vägytan.

Eftersom vi vet att det ändå förekommer banddrivna fordon på föreningens vägnät så är vi tacksamma för rapporter om alla sådana transporter. Därigenom kan föreningen kräva fastighetsägaren på ersättning för uppkomna skador.