Tomtgränser

Gränsvisning

En gränsvisning kan beställas om man inte är helt säker på var en gräns går, t ex när man ska sätta upp ett staket eller anlägga en häck på en fastighet. Gränsens läge visas med träkäppar eller annan enklare markering, inga nya gränsrör slås ner.

För att en gränsvisning ska kunna ske får det inte finnas några tveksamheter om gränsens läge. Vid en gränsutvisning utgår man från den förrättningskarta som upprättades när Lantmäteriet bildade fastigheten ifråga och där den aktuella gränsen senast är bestämd. Förrättningshandlingarna måste innehålla tillförlitligt underlag vad gäller karta och eventuellt en koordinatlista.

En gränsvisning är inte juridiskt bindande så den som inte är överens med sin granne eller om gränsmarkeringar saknas helt eller delvis kan man istället ansöka om fastighetsbestämning.
En gränsutvisning debiteras per timme för närvarande 1.025:- kronor inkl. moms per person som är ute på plats (det går snabbare om de är två). I tiden ingår även vår förberedelse- och administrationstid samt körtid. Beräknad tid 6-8 timmar.

Särskild gränsutmärkning

Behöver man få befintliga, rättsligt entydiga, gränser rekonstruerade och markerade? Då kan Lantmäteriet genomföra en särskild gränsutmärkning.

Gränsmärken kan rubbas eller förstöras i samband med exploatering och markarbeten. Det kan också behövas nya gränsmärken om det är långt avstånd mellan markeringarna eller om det av någon annan anledning är dålig sikt mellan befintliga märken.

Lantmäteriet hjälper till med att återställa försvunna markeringar, markerar tidigare omarkerade gränspunkter och sätter om det behövs ut markeringar på nya ställen i gränsens sträckning.

Kostnad rör 1 19.000:-
Kostnad för följande rör 15.000:-

Fastighetsbestämning

Syftet med fastighetsbestämning är att klargöra en fastighets beskaffenhet vad gäller fastighetsgränser, servitut och ledningsrätt. Fastighetsbestämning kan nyttjas för att lösa tvister om vilken sträckning en fastighetsgräns har eller fastställa servituts eller ledningsrätts beskaffenhet och omfång.

Gränsmärket har ett starkt rättsligt skydd och det är straffbart enligt brottsbalken att förstöra eller flytta det. Gräns eller rättighet som fastställs genom fastighetsbestämning blir gällande för framtiden.

Fastighetsbestämning fastställer befintliga förhållanden, ändrar dem inte. Det är t ex möjligt att fastställa till vilken fastighet ett visst markområde hör. Fastighetsbestämning handläggs av lantmäterimyndighet vid förrättning och kan ske inte bara i samband med annan fastighetsbildning utan även som fristående åtgärd. Lantmäterimyndigheten kan även neka prövning av fastighetsbestämning om åtgärden är uppenbart obehövlig för sökanden.

INITIATIVRÄTT

Rätt att ansöka om förrättning föreligger bl. a. för berörda sakägare, d v s vanligtvis fastighetsägarna, och inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse, även stat och kommun. Samfällighet har rätt att ansöka om fastighetsbestämning avseende gemensamhetsanläggning som föreningen förvaltar.
Samarbeta med grannen
Som fastighetsägare får man alltid förvalta sin gräns. Det kan innebära att man hugger upp gränslinjerna eller slår ner pålar eller liknande som visar gränshävden. Om man gör detta tillsammans med den granne som man delar gränsen med så undviks ofta onödiga konflikter. Man bör också alltid kontakta grannen innan man påbörjar något som kan tänkas påverka dennes fastighet – om man till exempel avser att bygga ett staket, mura eller anlägga en häck längs med gränsen. Det är inte tillåtet att bygga för nära en gräns eller på annat sätt påverka en grannes möjlighet att använda sin fastighet.