Stämma 2012-09-15

Länk till övriga dokument som sänts med kallelsen till extrastämman
2012-09-15

 

Kallelse och dagordning

Extrastämma för Sikhjälmakustens Gemensamhetsförening

Datum: 2012-09-15
Tid:
10.00
Plats:
Berggården (Fagerviken)

09.30-10.15 registrering och fastställande röstlängd

§1) Öppnande av mötet.
§2) Val av ordförande för föreningsstämman.
§3) Val av sekreterare för föreningsstämman.
§4) Val av två justerare, tillika rösträknare, för föreningsstämman.
§5) Fastställande av föredragningslista.
§6) Anmälan av ärende att tas upp under punkten ”övriga frågor”.
§7) Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
§8) Val av ledamöter i valberedning, däribland sammankallande.
§9) Val av revisor.
§10) Beslut om arvode till styrelsen, revisorer och valberedning.
§11) Framställning från styrelsen.o Redovisning av styrelsens arbete.
       o Budget / projekt
       o Finansiering
       o Uttaxering
       o Skötselområden inom GA:14
§12) Beslut om upptagande av lån med ett tak på 500.000.-
§13) Beslut / godkännande av uttaxeringsförslag.
§14) Övriga frågor.
§15) Meddelande om plats och tid där stämmoprotokollet hålls tillgängligt.
§16) Mötets avslutande.