Rishantering

Hantering av ris och sly inom GA:14

Medlem/fastighetsägare skall:

1.Inhämta föreningens godkännande innan ris och sly läggs upp inom grönområdet.

2.Om godkännandet endast avser ett temporärt upplag åligger det den som erhållit godkännandet det fulla ansvaret att rensa platsen inom den tid som överenskommits. Om så ej sker så kommer föreningen låta utföra städningen och debitera kostnaden till den som erhållit tillståndet.

3.I de fall föreningen godkänner eldning på platsen har den som erhållit godkännandet det fulla ansvaret för eldningen, samt  få ett OK från grannarna vad gäller eventuellt störande rök.

4.Kvarvarande aska och brandrester skall tas om hand. Om så ej sker så kan i de fall där brandrester av övriga medlemmar anses störande föreningen låta utföra städningen och debitera kostnaden till den som erhållit tillståndet.