Resultat 2013 GA:13 Sektion1

RESULTATRÄKNING GA:13 Sektion 1 (Reviderat)

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

RESULTATRÄKING

   

3000

Vägavgifter

144 495,00

163 550,00

3590

Övriga fakturerade kostnader

3 000,00

0,00

3985

Statsbidrag

155 981,00

0,00

3987

Kommunalt bidrag

8 861,82

8 861,82

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

312 337,82

172 411,82

 

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

   

4004

Hyvling

0,00

-1 500,00

4008

Dammbindning

-14 797,50

0,00

4009

Röjning

-1 010,00

0,00

4101

Utmärkning av väg

-2 475,00

-4 400,00

4102

Snöröjning

-23 732,50

-1 000,00

4104

Sandning

-12 720,70

-5 857,50

4110

Jourersättning

-4 000,00

-4 000,00

4200

Anläggning / Byggnation

-454 887,20

-3 464,40

2610

Ingående moms

-127 677,30

-4 881,50

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-641 300,20

-25 103,40

 

Bruttovinst

-328 962,38

147 308,42

6490

Övriga förvaltningskostnader

-21 622,23

-21 571,50

 

Summa Administrativa kostnader

-21 622,23

-21 571,50

 

Rörelseresultat före avskrivningar

-350 584,61

125 736,92

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-350 584,61

125 736,92

8319

Övriga ränteintäkter från omsätt ningstillgångar

98,94

0,00

8999

Föregående års resultat

115 736,92

0,00

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

115 835,86

0,00

 

Redovisat resultat

-234 748,75

125 736,92

 

Summa RESULTATRÄKING

-234 748,75

125 736,92

 

Avsättning till fond

-10 000,00

-10 000,00

RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND

-244 748,75

115 736,92

       

BALANSRÄKNING GA:13 Sektion 1

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

TILLGÅNGAR

   

1511

Vägavgift fordringar

0,00

1 430,00

 

Summa Kundfordringar

0,00

1 430,00

1920

Swedbank 923 707 398-7

31 152,31

114 306,92

1930

Swedbank 923 707 449-8

20 098,94

10 000,00

 

Summa Kassa och bank

51 251,25

124 306,92

 

Summa TILLGÅNGAR

51 251,25

125 736,92

       
       
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

   
 

Eget Kapital

   

2068

Vinst eller förlust från föregående år

-10 000,00

0,00

2069

Årets resultat

234 748,75

-125 736,92

 

Summa Eget Kapital

224 748,75

-125 736,92

 

Avsättningar

   

2295

Fond

20 000,00

10 000,00

 

Summa Avsättningar

20 000,00

10 000,00

 

Långfristiga skulder

   

2359

Övriga långfristiga lån från kreditinstitut

-276 000,00

0,00

 

Summa Långfristiga skulder

-276 000,00

0,00

 

Summa EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-51 251,25

-115 736,92