Resultat 2013 Föreningen Totalt

RESULTATRÄKNING FÖRENINGEN TOTALT

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

RESULTATRÄKING

 

 
 

Intäkter

 

 

3000

Vägavgifter

189 356,33

299 120,00

3590

Övriga fakturerade kostnader

3 300,00

0,00

3985

Statsbidrag

155 981,00

0,00

3987

Kommunalt bidrag

8 861,82

8 861,82

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

357 499,15

307 981,82

 

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

 

 

4004

Hyvling

0,00

-1 500,00

4008

Dammbindning

-14 797,50

0,00

4009

Röjning

-1 010,00

0,00

4101

Utmärkning av väg

-2 475,00

-4 400,00

4102

Snöröjning

-23 732,50

-1 000,00

4104

Sandning

-12 720,70

-5 857,50

4110

Jourersättning

-4 000,00

-4 000,00

4200

Anläggning / Byggnation

-665 517,04

-10 392,40

2610

Ingående moms

-180 906,12

-8 208,47

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-905 158,86

-35 358,37

 

Bruttovinst

-547 659,71

272 623,45

5010

Lokalhyra

-800,00

-800,00

6110

Kontorsmateriel

-698,40

-1 367,80

6230

Datakommunikation

-1 470,16

-4 055,83

6250

Post

-1 981,60

-1 680,00

6310

Försäkringar

-1 290,00

-900,00

6490

Övriga förvaltningskostnader

-600,00

0,00

6570

Bankkostnader

-1 603,00

0,00

Summa Administrativa kostnader

-8 443,16

-8 803,63

7010

Löner

-12 566,00

-13 630,00

7020

Avdragen källskatt

-6 474,00

-5 796,00

7300

Skattefri ersättning

-4 251,30

-3 670,00

7520

Arbetsgivaravgifter

-3 755,00

-2 574,00

 

Rörelseresultat före avskrivningar

-583 149,17

238 149,82

Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

-27 046,30

-25 670,00

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-583 149,17

238 149,82

8319

Övriga ränteintäkter från omsättningstillgångar

150,61

116,00

8999

Föregående års resultat

228 265,82

0,00

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

228 416,43

116,00

 

Redovisat resultat

-354 732,74

238 265,82

 

Summa RESULTATRÄKING

-354 732,74

238 265,82

 

Avsättning till fond

-10 000,00

-10 000,00

RESULTAT EFTER AVSÄTTNING TILL FOND

-364 732,74

228 265,82

 

BALANSRÄKNING FÖRENINGEN TOTALT

Kto.nr.

Kontots namn

2013

2012

 

TILLGÅNGAR

 

 

1511

Vägavgift fordringar

0,00

2 600,00

 

Summa Kundfordringar

0,00

2 600,00

 

Kassa och bank

 

 

1920

Swedbank 923 707 398-7

35 168,32

225 665,82

1930

Swedbank 923 707 449-8

20 098,94

10 000,00

 

Summa Kassa och bank

55 267,26

235 665,82

 

Summa TILLGÅNGAR

55 267,26

238 265,82

       
       
 
       
 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

 

 
 

Eget Kapital

 

 

2068

Vinst eller förlust från föregående år

-10 000,00

0,00

2069

Årets resultat

354 732,74

-238 265,82

 

Summa Eget Kapital

344 732,74

-238 265,82

2295

Fond

20 000,00

10 000,00

 

Summa Avsättningar

20 000,00

10 000,00

 

Långfristiga skulder

 

 

2359

Övriga långfristiga lån från kreditinstitut

-400 000,00

0,00

 

Summa Långfristiga skulder

-400 000,00

0,00

 

Summa EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

55 267,26

-238 265,82