Ny Information

I Sikhjälmakustens Samfällighetsförening ingår:

Gemensamhetsanläggningen GA:13

I GA:13 ingår samtliga vägar och parkeringsplatser enligt nedanstående karta. OBS. vägar inom Östra Örnberget

ingår inte i GA:13.

Mer information

Gemensamhetsanläggningen GA:14

I GA:14 ingår all mark vilken enligt Lantmäteribeslutet avsatts som parkmark/allmän platsmark med undantag för den mark som ingår i Sågviken GA:11

 

 

 

Länk till stämmoprotokoll

Länk till Fastigheter/Andelstal