Kontoplan

 

Kto.nr.

Kontots namn

1090

Övriga immateriella anläggningstillgångar

1110

Byggnader

1130

Mark

1200

Maskiner och inventarier

1211

Maskiner

1510

Kundfordringar

1511

Vägavgift fordringar

1590

Övriga kundfordringar

1689

Övriga kortfristiga fordringar

1790

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1910

Kassa

1920

Swedbank 923 707 398-7

1930

Swedbank 923 707 449-8

2060

Eget kapital i ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund

2068

Vinst eller förlust från föregående år

2069

Årets resultat

2199

Övriga obeskattade reserver

2290

Övriga avsättningar

2359

Övriga långfristiga lån från kreditinstitut

2490

Övriga kortfristiga skulder till kreditinstitut, kunder och leverantörer

2513

Beräknad fastighetsskatt

2610

Ingående moms

2799

Övriga löneavdrag

2899

Övriga kortfristiga skulder

2911

Löneskulder

2919

Övriga upplupna löner

3000

Vägavgifter

3010

Slitageersättning

3590

Övriga fakturerade kostnader

3791

Kreditering enl. fastighetstyp

3792

Tillägsavgifter enl. fastighetstyp

3985

Statsbidrag

3987

Kommunalt bidrag

3999

Övriga rörelseintäkter

4001

Grusning

4002

Avvatning

4003

Dikning

4004

Hyvling

4005

Sladdning

4006

Vattning

4007

Flickning

4008

Dammbindning

4009

Röjning

4010

Broar

4011

Trummor

4020

Övriga sommarväghållning kostnader

4101

Utmärkning av väg

4102

Snöröjning

4103

Isrivning och snödikning

4104

Sandning

4105

Saltning

4120

Övriga vinterväghållning kostnader

4201

Röjning stubb och sten

4202

Fyllnadsmaterial

4203

Transport

4204

Inhyrning maskiner

4205

Övrigt material

4206

Kontrollavgift

5010

Lokalhyra

5510

Underhåll av maskiner

6110

Kontorsmateriel

6150

Trycksaker

6211

Telefon

6230

Datakommunikation

6250

Post

6310

Försäkringar

6421

Revision

6440

Årsredovisning

6450

Föreningsstämma

6490

Övriga förvaltningskostnader

6540

IT-tjänster

6570

Bankkostnader

6590

Övriga externa tjänster

7010

Löner

7020

Avdragen källskatt

7300

Skattefri ersättning

7520

Arbetsgivaravgifter

7821

Avskrivningar på byggnader

7831

Avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar

7839

Avskrivningar på övriga maskiner och inventarier

8311

Ränteintäkter från bank

8319

Övriga ränteintäkter från omsätt ningstillgångar

8400

Räntekostnader

8410

Amortering

8710

Extraordinära intäkter

8750

Extraordinära kostnader

8790

Lån

8810

Avsättning till fond

8980

Övriga skatter

8999

Föregående års resultat