GA:13 Sektion 2

Nedanstående budget grundar sig på antagna kostnader där det inte varit möjligt att strikt hänföra vissa kostnader till sektion 1 eller 2. Entreprenören har fått information om att kostnaderna för de olika sektionerna skall särredovisas. Jag har som ordförande utlovat att jag skall finnas tillgänglig i möjligaste mån under hela byggtiden. Ett av mina uppdrag kommer då att vara att följa upp att kostnaderna fördelas på korrekt sätt mellan de olika sektionerna.

Det är först efter att vi fått in alla kostnader som den verkliga kostnaden blir känd.

I budgeten så har lånet på 225.000:- delats mellan sektion 1 och 2 med 75.000:- respektive 150.000:-. Den fördelningen kommer att korrigeras efter att den verkliga kostnaden för de olika sektionerna blir känd.

Vi avser att endast uppta ett lån för att undvika en dubblering av de fasta kostnader som följer med ett lån.

RESULTATRÄKING 2012 OCH BUDGET 2013 GA:13, Sektion 2

   

Kto.nr.

Kontots namn

Budget

2012

3000

Vägavgifter

34 688

76 800

 

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

34 688

76 800

4003

Dikning

-30 000

0

4201

Röjning stubb och sten

-10 000

-1 900

4202

Fyllnadsmaterial

-49 000

-3 545

4203

Transport

-25 000

-1 483

4204

Inhyrning maskiner

-61 500

0

4206

Kontollavgifter

-4 260

0

2610

Ingående moms

-44 940

-1 732

 

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

-224 700

-8 660

 

Bruttovinst

-190 012

68 140

6490

Övriga förvaltningskostnader

-5 186

-5 393

 

Administrativa kostnader

-5 186

-5 393

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

-195 198

62 747

8400

Räntekostnader

-3 750

0

8410

Amortering lån

-13 389

0

8790

Lån

150 000

0

8999

Föregående års resultat

62 747

0

 

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

195 608

0

 

Summa RESULTATRÄKING

410

62 747

Länk till karta Sektion 2