Funktionärers arbetsuppgifter

Funktionärers arbetsuppgifter i en förening

Ordförande: Väljs på stämma

 • Upprättar dagordning för styrelsemöten och kallar till dessa
 • Leder styrelsemöten (framgår av stadgar och i viss mån av Lagen om förvaltning av samfälligheter)
 • Attest av fakturor

Styrelse: Väljs på stämma

 • Verkställande organ. Verkställer stämmans beslut (om besluten är lagliga)
 • Firmatecknare, vilket normalt delegeras t. ex. till ordföranden och kassören (enskilt eller två i förening)
 • Utser funktionärer som kassör, sekreterare och vägfogde
 • Ansvarig för att all verksamhet under året sker inom de ramar som stämman beslutat
 • Ansvarar för förslag till kommande års budget och debiteringslängd
 • Beslutar om tid och plats för stämma, samt dagordningen på stämma.
 • Behandla inkomna motioner och ge förslag till beslut till stämman.

Revisor: Väljs på stämma

 • Har medlemmarnas uppdrag att granska styrelsens arbete
 • Löpande följa styrelsens arbete under året bl. a. genom att läsa styrelseprotokoll och tillse att lämpliga rutiner finns för beställning/attestering/penninghantering.
 • Revidera styrelsens verksamhet under året. Här ingår dels att granska att verksamheten skötts enligt anläggningsbeslut, stadgar och lagar samt att granska att styrelsens ekonomiska redovisning, kassa och bankkonton stämmer.
 • Skriva revisionsberättelse där revisorerna föreslår stämman att besluta om ansvarsfrihet för styrel­sen för det gångna verksamhetsåret, alternativt föreslå att stämman beslutar att inte bevilja ansvars­frihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Någon av revisorerna bör närvara på stämman.

Kassör: Väljs av styrelsen på konstituerande möte.

 • Upplägg av redovisningsstruktur och löpande bokföring
 • Attestering (själv eller i förening med ordföranden) och betalning av fakturor
 • Ekonomisk rapport vid varje styrelsemöte
 • Årsbokslut
 • Förbereder debiteringslängd inför stämman och verkställer fakturering till medlemmarna av beslutad uttaxering

Sekreterare: Väljs av styrelsen på konstituerande möte.

 • Protokollförare på styrelsemöten
 • Protokollförare på stämma
 • Förande av medlemsförteckning med andelstal
 • Verkställa kallelse till stämma
 • Sköter och ansvarar för föreningens arkiv

Styrelseledamot:

 • Har rösträtt och deltar i styrelsens beslut.
  (Kan reservera sig mot beslut som styrelsen fattar. Detta ska i så fall antecknas i protokollet från mötet.)

Styrelsesuppleant:

 • Har ingen rösträtt vid styrelsens beslut.
 • Ersätter ordinarie ledamot vid dennes utevaro
  (kallas normalt till tjänstgöring av ordföranden)

 Vägfogde: Väljs av styrelsen på konstituerande möte.

 • Arbetar inom det mandat som styrelsen ger.
 • Håller styrelsen kontinuerligt underrättad om vägens tillstånd och behov av åtgärder.
 • Avropar/beställer själv åtgärder på vägen upp till ett av styrelsen bestämt maxbelopp och i övrigt enligt styrelsens beslut.
 • Gör förslag till åtgärdsplan det innevarande året och plan för arbeten de kommande fem åren (5-årsplan).
 • Är arbetsledare på städ och buskröjningsdagar

 Medlem i föreningen:

 • Lagfaren ägare av fastighet som är delägare i den/de samfälligheter som föreningen förvaltar (samt ev. andra delägare enligt anläggningsbeslut)
 • Rätt att motionera (föreslå åtgärder) till stämma
 • Rätt att delta i stämma och där med sin röst delta i beslut
 • Skyldighet att betala vägavgifter enligt debiteringslängd