Buget 2016

Kto.nr Kontots namn 2015 Budget
  Rörelsens inkomster/intäkter    
3000 Vägavgifter 229 111,01 229 281,00
3590 Övriga fakturerade kostnader 350,63 0,00
3740 Öresutjämning 0,00 1,00
3985 Statsbidrag 48 085,00 23 846,45
3987 Kommunalt bidrag 32 216,40 16 056,45
  Summa Rörelsens inkomster/intäkter 309 763,04 269 184,90
  Utgifter/kostnader för varor, material och tjänster    
4001 Grusning -5 147,30 -10 000,00
4004 Hyvling -4 516,50 -4 500,00
4005 Sladdning -1 625,00 -2 000,00
4008 Dammbindning -19 400,00 -20 000,00
4009 Röjning -3 585,00 -3 500,00
4101 Utmärkning av väg -2 662,50 -2 800,00
4102 Snöröjning -15 208,50 -15 500,00
4104 Sandning -8 107,49 -8 500,00
4110 Jourersättning -12 000,00 -12 000,00
4200 Anläggning / Byggnation -24 314,00 -34 000,00
2610 Ingående moms -24 975,08 -29 118,75
  Summa Utgifter/kostnader för varor, material och tjänster -121 541,37 -141 918,75
  Bruttovinst 188 221,67 127 266,15
  Administrativa kostnader    
5010 Lokalhyra -640,00 -640,00
6230 Datakommunikation -490,00 -500,00
6250 Post -1 741,60 -1 800,00
6310 Försäkringar -1 290,00 -1 290,00
6350 Kundförluster 0,00 1,00
6490 Övriga förvaltningskostnader -7 309,00 0,00
6540 IT-tjänster -645,16 -700,00
6570 Bankkostnader -648,00 -650,00
  Summa Administrativa kostnader -12 763,76 -5 579,00
  Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.    
  Personalkostnader    
7010 Löner -12 650,00 -21 596,25
7020 Avdragen källskatt -6 815,00 -11 628,75
7300 Skattefri ersättning -3 309,00 -4 000,00
7520 Arbetsgivaravgifter -2 224,00 -7 309,50
  Rörelseresultat före avskrivningar 150 459,91 77 152,65
  Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m. -24 998,00 -44 534,50
  Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader 150 459,91 77 152,65
  Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader    
  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    
8311 Ränteintäkter från bank 31,43 0,00
8319 Övriga ränteintäkter från omsätt ningstillgångar 49,99 0,00
  Räntekostnader och liknande resultatposter    
8400 Räntekostnader -10 707,00 -7 955,20
  Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader -10 625,58 -7 955,20
  Summa RESULTATRÄKING 139 834,33 69 197,45
  Amortering -80 000,00 -80 000,00
  Avsättning fond -10 000,00 -10 000,00
  Kundfordran föregående år 2 000,00 40 031,00
  Kunfordran innevarande år -40 031,00 -39 902,90
  Ingående behållning Swedbank 923 707 398-7 22 944,92 30 935,82
  Kortfristig skuld föregående år -3 781,00 0,00
  Utgående behållning Swedbank 923 707 398-7 30 935,82 10 261,37