Bokslut 2012

 

Kontots namn

Kto.nr

Admin

GA:14

Sekt.1

Sekt.2

Sekt.3

Totalt

Intäkter

 

 

 

 

 

 

 

Vägavgifter

3000

 

8 370

163 550

76 800

50 400

299 120

Kommunalt bidrag

3987

 

 

8 862

 

 

8 862

Summa Rörelsens inkomster/intäkter

 

 

8 370

172 412

76 800

50 400

307 982

Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

 

 

 

 

 

 

 

Sommarväghållning

 

 

 

 

 

 

 

Hyvling

4004

 

 

-1 500

 

 

-1 500

Vinterväghållning

 

 

 

 

 

 

 

Utmärkning av väg

4101

 

 

-4 400

 

 

-4 400

Snöröjning

4102

 

 

-1 000

 

 

-1 000

Sandning

4104

 

 

-5 858

 

 

-5 858

Övriga vinterväghållning kostnader

4120

 

 

-4 000

 

 

-4 000

Anäggnig / Byggnation

 

 

 

 

 

 

 

Röjning stubb och sten

4201

 

 

-950

-1 900

 

-2 850

Fyllnadsmaterial

4202

 

 

-1 772

-3 545

 

-5 317

Transport

4203

 

 

-742

-1 483

 

-2 225

Ingående moms

2610

-1 595

 

-4 882

-1 732

 

-8 208

Summa Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster

 

-1 595

 

-25 103

-8 660

 

-35 358

Bruttovinst

 

-1 595

8 370

147 308

68 140

50 400

272 623

Administrativa kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Övriga förvaltningskostnader

6490

35 953

-7 191

-21 572

-5 393

-1 798

0

Lokalhyra

5010

-800

 

 

 

 

-800

Kontorsmateriel

6110

-1 368

 

 

 

 

-1 368

Datakommunikation

6230

-4 056

 

 

 

 

-4 056

Post

6250

-1 680

 

 

 

 

-1 680

Försäkringar

6310

-900

 

 

 

 

-900

Summa Administrativa kostnader

 

27 149

-7 191

-21 572

-5 393

-1 798

-8 804

Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

 

 

 

 

 

 

 

Löner

7010

-13 630

 

 

 

 

-13 630

Avdragen källskatt

7020

-5 796

 

 

 

 

-5 796

Skattefri ersättning

7300

-3 670

 

 

 

 

-3 670

Arbetsgivaravgifter

7520

-2 574

 

 

 

 

-2 574

Rörelseresultat före avskrivningar

 

-116

1 180

125 737

62 747

48 602

238 150

Summa Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar m.m.

 

 

 

 

 

 

 

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

 

-116

1 180

125 737

62 747

48 602

238 150

Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

 

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter från omsätt ningstillgångar

8319

116

 

 

 

 

116

Summa Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader

 

116

 

 

 

 

116

Avsättning till fond

8810

 

 

-10 000

 

 

-10 000

Redovisat resultat

 

0

1 180

115 737

62 747

48 602

228 266

Summa RESULTATRÄKING

 

0

1 180

115 737

62 747

48 602

228 266