Beslut GA:14

Sikhjälma GA:14

Ändamål: grönområde

Gemensamhets- anläggningens ändamål, läge, storlek m.m.

Gemensamhetsanläggningen består av grönområde (naturmark) i den omfattning som framgår av gällande byggnadsplan (fastställd 1961-07- 21, akt 03-HÅL-674) med undantag av grönområde inom planområdets ostligaste del som ingår i gemensamhetsanläggningen Sikhjälma GA:11 och som förvaltas av Sågviken Samfällighetsförening.
För grönområdena gäller att anläggningssamfälligheten har rätt att avverka träd samt svarar för normal röjning och städning. Avverkning av träd ska ske i samråd med markägaren.
Avverkade träd tillhör markägaren och läggs upp plats inom planområdet som anvisas av markägaren.

Deltagande fastigheter:

Fastigheter som deltar i gemensamhetsanläggningen, se andelstalslängd, aktbilaga AN2.
Deltagande fastigheter utgör en anläggningssamfällighet, d.v.s. en samfällighet som skall utföra anläggningen och ansvara för dess drift.

Upplåtet utrymme:

Se gemensamhetsanläggningens läge och storlek ovan.

Till förmån för:

Anläggningssamfälligheten.

Belastar:

Sikhjälma 3:5,18:1 och 24:1 (enbart belastade).

Tidpunkt för utförande:

Anläggningen är utförd.